Friday, November 26, 2021

G Fund   $16.7127   F Fund   $20.9220   C Fund   $69.2640  
S Fund   $84.8572   I Fund   $37.8901   L Income   $23.2856  
L 2025   $12.0665   L 2030   $42.7291   L 2035   $12.8482  
L 2040   $48.6780   L 2045   $13.3482   L 2050   $29.2724  
L 2055   $14.4363   L 2060   $14.4363   L 2065   $14.4362  

Wednesday, November 24, 2021

G Fund   $16.7112   F Fund   $20.7596   C Fund   $70.8728  
S Fund   $86.9795   I Fund   $38.7370   L Income   $23.3966  
L 2025   $12.1819   L 2030   $43.2945   L 2035   $13.0349  
L 2040   $49.4511   L 2045   $13.5754   L 2050   $29.8057  
L 2055   $14.7670   L 2060   $14.7669   L 2065   $14.7667  

Tuesday, November 23, 2021

G Fund   $16.7105   F Fund   $20.7130   C Fund   $70.7074  
S Fund   $86.5063   I Fund   $38.9987   L Income   $23.3951  
L 2025   $12.1821   L 2030   $43.2977   L 2035   $13.0359  
L 2040   $49.4556   L 2045   $13.5766   L 2050   $29.8089  
L 2055   $14.7720   L 2060   $14.7719   L 2065   $14.7716  

Monday, November 22, 2021

G Fund   $16.7097   F Fund   $20.7944   C Fund   $70.5899  
S Fund   $86.9550   I Fund   $39.2814   L Income   $23.4120  
L 2025   $12.1973   L 2030   $43.3692   L 2035   $13.0598  
L 2040   $49.5543   L 2045   $13.6060   L 2050   $29.8773  
L 2055   $14.8080   L 2060   $14.8079   L 2065   $14.8077  

Friday, November 19, 2021

G Fund   $16.7075   F Fund   $20.8879   C Fund   $70.8098  
S Fund   $88.1367   I Fund   $39.5572   L Income   $23.4471  
L 2025   $12.2312   L 2030   $43.5325   L 2035   $13.1143  
L 2040   $49.7800   L 2045   $13.6729   L 2050   $30.0338  
L 2055   $14.8964   L 2060   $14.8963   L 2065   $14.8962  

Thursday, November 18, 2021

G Fund   $16.7068   F Fund   $20.8497   C Fund   $70.9074  
S Fund   $88.8315   I Fund   $39.6467   L Income   $23.4574  
L 2025   $12.2432   L 2030   $43.5933   L 2035   $13.1346  
L 2040   $49.8650   L 2045   $13.6982   L 2050   $30.0939  
L 2055   $14.9352   L 2060   $14.9351   L 2065   $14.9349  

Wednesday, November 17, 2021

G Fund   $16.7060   F Fund   $20.8303   C Fund   $70.6619  
S Fund   $89.4641   I Fund   $39.6685   L Income   $23.4514  
L 2025   $12.2385   L 2030   $43.5727   L 2035   $13.1280  
L 2040   $49.8395   L 2045   $13.6913   L 2050   $30.0786  
L 2055   $14.9274   L 2060   $14.9273   L 2065   $14.9272  

Tuesday, November 16, 2021

G Fund   $16.7053   F Fund   $20.7880   C Fund   $70.8316  
S Fund   $90.4704   I Fund   $39.8194   L Income   $23.4696  
L 2025   $12.2585   L 2030   $43.6727   L 2035   $13.1614  
L 2040   $49.9787   L 2045   $13.7327   L 2050   $30.1765  
L 2055   $14.9892   L 2060   $14.9891   L 2065   $14.9889  

Monday, November 15, 2021

G Fund   $16.7046   F Fund   $20.8016   C Fund   $70.5550  
S Fund   $89.9948   I Fund   $39.9954   L Income   $23.4634  
L 2025   $12.2524   L 2030   $43.6429   L 2035   $13.1515  
L 2040   $49.9379   L 2045   $13.7207   L 2050   $30.1483  
L 2055   $14.9715   L 2060   $14.9714   L 2065   $14.9712  

Friday, November 12, 2021

G Fund   $16.7023   F Fund   $20.8693   C Fund   $70.5520  
S Fund   $90.1637   I Fund   $39.8717   L Income   $23.4607  
L 2025   $12.2493   L 2030   $43.6277   L 2035   $13.1468  
L 2040   $49.9184   L 2045   $13.7152   L 2050   $30.1350  
L 2055   $14.9594   L 2060   $14.9593   L 2065   $14.9592  

Wednesday, November 10, 2021

G Fund   $16.7009   F Fund   $20.9020   C Fund   $70.0012  
S Fund   $88.9646   I Fund   $39.5189   L Income   $23.4130  
L 2025   $12.2018   L 2030   $43.3973   L 2035   $13.0706  
L 2040   $49.6032   L 2045   $13.6223   L 2050   $29.9172  
L 2055   $14.8265   L 2060   $14.8265   L 2065   $14.8263  

Tuesday, November 9, 2021

G Fund   $16.7001   F Fund   $21.0444   C Fund   $70.5659  
S Fund   $90.6175   I Fund   $39.9575   L Income   $23.4777  
L 2025   $12.2629   L 2030   $43.6894   L 2035   $13.1676  
L 2040   $50.0039   L 2045   $13.7407   L 2050   $30.1935  
L 2055   $14.9837   L 2060   $14.9836   L 2065   $14.9836  

Monday, November 8, 2021

G Fund   $16.6994   F Fund   $20.9833   C Fund   $70.8087  
S Fund   $90.8115   I Fund   $40.0955   L Income   $23.4910  
L 2025   $12.2782   L 2030   $43.7662   L 2035   $13.1930  
L 2040   $50.1094   L 2045   $13.7717   L 2050   $30.2667  
L 2055   $15.0317   L 2060   $15.0316   L 2065   $15.0316  

Friday, November 5, 2021

G Fund   $16.6972   F Fund   $21.0221   C Fund   $70.7455  
S Fund   $90.3329   I Fund   $40.0103   L Income   $23.4810  
L 2025   $12.2685   L 2030   $43.7192   L 2035   $13.1776  
L 2040   $50.0452   L 2045   $13.7528   L 2050   $30.2219  
L 2055   $15.0024   L 2060   $15.0024   L 2065   $15.0024  

Thursday, November 4, 2021

G Fund   $16.6964   F Fund   $20.9381   C Fund   $70.4752  
S Fund   $89.8178   I Fund   $39.9901   L Income   $23.4589  
L 2025   $12.2493   L 2030   $43.6301   L 2035   $13.1481  
L 2040   $49.9243   L 2045   $13.7172   L 2050   $30.1394  
L 2055   $14.9584   L 2060   $14.9583   L 2065   $14.9582  

Wednesday, November 3, 2021

G Fund   $16.6957   F Fund   $20.8666   C Fund   $70.1726  
S Fund   $89.9025   I Fund   $40.0744   L Income   $23.4459  
L 2025   $12.2390   L 2030   $43.5841   L 2035   $13.1330  
L 2040   $49.8635   L 2045   $13.6996   L 2050   $30.0995  
L 2055   $14.9391   L 2060   $14.9390   L 2065   $14.9389  

Tuesday, November 2, 2021

G Fund   $16.6950   F Fund   $20.9082   C Fund   $69.7222  
S Fund   $88.8450   I Fund   $39.7454   L Income   $23.4055  
L 2025   $12.1981   L 2030   $43.3850   L 2035   $13.0672  
L 2040   $49.5910   L 2045   $13.6193   L 2050   $29.9110  
L 2055   $14.8234   L 2060   $14.8233   L 2065   $14.8232  

Monday, November 1, 2021

G Fund   $16.6942   F Fund   $20.8729   C Fund   $69.4667  
S Fund   $88.9223   I Fund   $39.8088   L Income   $23.3956  
L 2025   $12.1899   L 2030   $43.3479   L 2035   $13.0551  
L 2040   $49.5420   L 2045   $13.6052   L 2050   $29.8787  
L 2055   $14.8064   L 2060   $14.8063   L 2065   $14.8062